donderdag 10 september 2020

Meine

 


Wij kinne ôfskie nimme fan Meine Bosma, 
lês ik yn de krante.
Hij is stoarn. 74 jier âld.
Ik hie him al jierren net mear sjoen,
dat hat al oars west

Meine Bosma is in âld-Wommelser.
wenne earst op de Walperterwei
en letter yn It Bosk (mei in fraachteken) 
want dêr bin ik net wis fan.

Bij Meine tink ik oan bewegende hannen en fuotten
en in fleurich en bêst sin.
Altyd yn foar in praatsje,
In koart praatsje, fan hoe is it ensafuoithinne,
want Meine hipte graach fan de iene
nei de oare foar it folgjende koarte praatsje

Meine, nei't hij Wommels ferliet
seach ik him oeral en nearne op de dyk
bij in evenemint
mei syn EHBO attributen..

Dêr siet hij fol fan,
lês ik nochris yn de krante fan juny 1994.

Meine Bosma, 

ik begryp dat hij it keatsbestjoer fan Wommels
in oantal jierren ballen beskikber stelde foar de Freulepartij.
Hij wie ek sjoffeur fan it jongespartoer fan 1975,
dat hear ik fan broer Lolke, dy't dêr yn siet.

Meine Bosma,
Monkie, dat wie syn bijnamme,

ik mocht him wol lije......


Geen opmerkingen: