woensdag 9 september 2020

Les

 


2020, at de hjerst der oan komt.

De jongste, Brecht, krijt les fan Roan op de tablet

Jelske hat har eigen spultsje...

De "Paceshifter" hoecht neat te sizzen


Geen opmerkingen: