maandag 21 september 2020

Skylge

 In midwike Skylge

mei geweldich waar.


Wierskynlik wol slibtong mar seker gjin rock and Roll

Keapje lokaal en lokale produkten is dit jier de kreet

It waad dêr haw ik mear mij as it strân.....dus gjin strânfoto's

 in soad drokte bij de Boschplaat

Mar se bleaunen op ôfstân fansels, want der is romte genôch

Gjin Easterein mar Oosterend

Cranberries, je kinne der net omhinne yn dizze tiid

Lytse terraskes, wol sa leuk

Hjir en dêr in jeugdige foarsjenning

it boat oankommen sjen 
Herinneringen út de jierren 70 oan OK18?


aktuele tekst fan de Police

en jûns in boek, in bierke en muzyk

Moai dy elektryske bus oplaad ynstallaazjes

Willem Barentsz op Formerum
Strava jout oan dat wij oeral wol wat west ha op de fyts en soms wat faker as ien kear
...donkerblau en read binne de favorite stikje
Geen opmerkingen: