zaterdag 26 september 2020

It tou

Geniaal idee fan Tryater:


In tou op de stoepe lizze,

troch it hiele doarp hinne,

mei hjir en dêr in útstapke troch in tún.


It levert fragen op.

In soad fragen.

Sa giet dat yn Wommels

Fragen op facebook, bij de slachter, de bakker, de Jumbo

en at wij in twadde keamer hân hiene

dan wie der miskien wol in avenseardebat oanfrege.


Wat moat dat tou hjir, fregen de nijsgjirrigen

en sij gongen nei Murk

wat moat dat tou hjir, fregen de ferûntrêsten

sij sochten op Google

wat moat dat tou hjir, fregen de komplottinkers

en sij tochten oan it 5G netwurk

en gyngen al op syk nei lekkens en in pakkende tekst

wat moat dat tou hjir, frege de jongerein

en sij stroffelen der nachts oer nei twa Radlers

wat moat dat tou hjir, frege de skeelerjende Marco Kamstra him ôf

en hij hipte der 36 kear oerhinne op it fytspaad nei Easterein


wêrom ha wij gjin tou hjir fregen se harren ôf

op de Hofkamp en oan de oare kant fan de brêge.


In better stikje reklame kinne je net meitsje

foar de útfiering dy't hjoed en moarn plakfynt.

In foarstelling fan Tryter

Geen opmerkingen: