donderdag 3 september 2020

Drinte

 


Dy Drinten dy treffe it net,

dat se yn Drinte wenje.

Oké, der is mear heide as yn Fryslân

en dy pearse  kleur yn augsutus 

jout wat fleur  oan it lânsskip dêr,

mar dat is it dan ek wol.

Oeral saaie beammen,

tefolle beammen

te smelle fytspaden

tefolle elektryske fytsen

mei tefolle âldelju dy't fan gjin wiken witte.

Sa'n 60 kilometer fytst

en neat sjoen,

útsein it boppesteande
Geen opmerkingen: