dinsdag 8 september 2020

Spyktille mei oanfulling

 Dit berjocht stie op 19-8-2020 al op myn bloch.

Haw it no oanfuld mei in stikje út de krante fan 1888.. Sjoch ûnderoan


Om te begjinnen,
dizze foto komt fan de wepside fan Tresoar.
De foto is nommen fan Spyktille

In moaie foto mei in Hofstra histoarje

Oerpake Jan Yntes Hofstra hie hjir syn timmerbedriuw
en tusken 1888 en 1897
binne hjir syn 11 bern berne.
Hij wie troud mei Durkje Visser.

Ien fan dy 11 wie pake Hessel  (1893)
dy't letter kaam te wenjen yn Iens
(hij wie arbeider op de pleats wêr't no Lettinga wennet)
en noch letter wenne hij yn Spannum,
wêr't hij arbeider wie bij Minne Heeg

De pleats op de foto is der net mear.Geen opmerkingen: