dinsdag 22 september 2020

Obe

 Obe 

is de frijtagonkelike eksposyjeromte op it Oldehoofstertsjerkhôf yn Ljouwert.


Dizze twa moanne stiet it Frysk Libben Erfguod sintraal.

Moai waar, dus wij ha in fytsritsje nei Obe dien.


In lytse ympresje wat wij sjogge.


Wij sitte gau wer op de fyts


lâns Bears 


en yn Fûns stekke wij oan.


de stoofparren keapje wij op Spyk


52 kilometer,
yn haadsaak lâns it wetter
of fia oare binnenpadenGeen opmerkingen: