zondag 13 september 2020

Kaleidoskoop

 Kûbaard hat op dit stuit

in útstalling fan paperklips.

Bysûndere en gewoane eksimplaren 

sammele troch in bewûnderaar fan dizze handige dinkjes.

Jelske en ik seagen der efkes.

Moai, prachtich,

mar bijsûnder is de kaleidoskoop

dy't dêr altiten stiet.

Jelske koe der mar net genôch fan krije

om de moaiste foarmen yn it ljocht te krijen.

Draaie, sykje en kombineare.

Moaie oare keunstwurken fan glês binne dêr te sjen

fan Monique Verbruggen 
Geen opmerkingen: