woensdag 26 augustus 2020

It giet wer oan

 


It giet wer oan kommende sneon.
Bekerwedstriden.
It fuotbal om it eggie begjint wer bij SDS.
Koroana oerhearsket noch,
dus mei rigels wêr't wij ús oan hâlde moatte.
Dat falt net ta.
Dat seach ik sneon bij in oefenwedstriid yn Easterein
150 sentimeter is best wol fier
at je gewoan binne om wat tichter bijelkoar te stean.
150 sentimeter is op in terras best wol fier
at je wend binne meielkoar
oan in pear tafeltsjes de tredde helte te belibjen.

Elkoar oansprekke wurdt er sein
mar dat falt noch net ta.

It is mij wol dúdlik
dat it sneons wat moai waar wêze moat
dan kin der bûten neisitten wurde.
Dat is better as sitte oan ien fan dy 12 suterige tafeltsjes
dy't no yn de kantine steane
en gjin gesellichheid útstriele

Geen opmerkingen: