zondag 15 maart 2020

Wat is it stil

Sneintemoarn, in oere as njoggen.
Ik fyts.
Ik bin allinne
Ik hear gjin auto op de provinsjale dyk
ik hear allinne wat greidefûgels
en wetterfûgels yn de Boalserterfeart

ik fyts
ik bin hast allinne
yn de fierte sjoch ik,
twa minsken dy't mij temjitte rinne,
goeie en moarn
klinkt it oer en wer

Ik fyts
ik bin allinne
de Slachte is ferlitten
dat is oars wol oars

It docht raar oan
de stilte op dizze snein.
Utwaaie, is sels dat net mear fertroud?

Ik fyts
ik bin allinne

Korona of
is de wyn gewoan te kâld


Geen opmerkingen: