zaterdag 14 maart 2020

It fielt wat dûbelDe lêste jierren foaral
keapje ik wat bewuster itersguod.
It moat sûn en earlik wêze
en dat soks soms wat djoerder is makket neat út

Fairtrade artikelen
dy't foarhinne hast eksklusyf yn wrâldwinkels ferkocht waarden
stean no ek bij ús Jumbo yn it fak
en dat is wol sa maklik.

Yn jannewaris twittere ik
doe't ik it iten op tafel goed beseach
In ynternasjonal mieltsje;
Iten út de hiele wrâld op tafel.
Cherry tomaatsjes út Senegal,
de komkommer út Spanje,
de beantsjes út Marokko
en de jirpels út de Bildthoeke.

Dat moat oars tocht ik doe,
ik lit it spul út dy lannen tenei lizze.
Dat it sa fier weikomt
is net goed foar de útstjit ensf.

Ik sykje tenei in alternatyf en oars mar neat

Hjoed krigen wij fan dochter Anne-Marije
in ontbijtpakket fan Fairtrade
dat se wûn hie bij de Postkoadelotterij.
Yn ruil dêrfoar mocht sij in âlde fyts meinimme.

In moai pakket
en it past goed bij ús, tocht ik, doe't ik it útpakte.
Mar ....
de kofjebeannen ýt Columbia
de griene tee út China
de kakau foar de hagelslach út Lantijns Amearika of West Afrika
de Ingelske tee út Rwanda
de rystwafels út India
de sinaasapels foar de sinaasapelsop út Ghana
de huning út Nicaragua
en de reidsûker út Mauritius

Tsja
wol wat in dûbel gefoel
bij de earlike huning
dy is ek te keap yn TritzumGeen opmerkingen: