woensdag 4 maart 2020

Net samar in akteBin wat dwaande op Fryske hannen
en dan kom ik in akte tsjin.
dy't mij nijsgjirrich makket.

Martijntje de Jong ferstjêrt
en sij hat, neffens de akte, 4 mannen hân.

Ik gean op Alle Friezen oan it sneupen
en gean op syk nei de 4 mannen.
Foar de folsleinens:
sij wie húshâldster
en it wie yn dy tiid net ûngewoan dat de
húshâldster mei de boer troude

1853 berne
1875 - sij is 22 jier - troud mei Hendrik Sminia
1881 - sij is 28 jier - dochter berne
1888 - sij is 35 jier - skieden troch "kwaadwillige verlating"fan Hendrik Sminia
1889 - sij is 36 jier - troud mei 58 jierrige Marten Hellinga
1901 - sij is 48 jier - Marten Hellinga ferstjêrt (70 jier)
1902 - sij is 49 jier - troud mei 64 jierrige Tijs Grijpstra
1909 - sij is 56 jier - Tijs Grijpstra ferstjêrt (71 jier)
1910 - sij is 57 jier - troud mei 66 jierrige Wibbe Nieuwenhuis
1921 - sij is 68 jier - Wibbe Nieuwenhuis ferstjêrt (77 jier)
1937 - sij is 84 jier - Martijntje de Jong ferstjert


Bijlagen:
Yn de akte fan skieding stiet as reden "Kwaadwillige verlating".
De man (sminia) hat har ferlitten en is no sûnder wenplak en net mear te finen. 


Dit is akte fan skiieding (wie net maklik te lêzen)Geen opmerkingen: