dinsdag 3 maart 2020

Opmerklik yn Fryske hannen

Bin wer wat mear dwaande mei it projekt Fryskehannen.
De nammen fan de akten fan ferstjerren
moatte yn in database setten wurde
en mei sa'n 500.000 is dat in hiele klus.

Dizze wike kaam ik wer wat tsjin
dat ik sels as opmerklik typear

Der stiet altyd "van beroep" ek bij schippers. No "van bedrijf" . Sa as altyd yn dy tiid hat de frou gjin berop en neamd men dat dus "zonder bedrijf" 


AS plaknamme wurdt oanjûn Oldeclooster, wylst dat in útbuorren fan Hartwert wieDe man is ferstoarn en de frou is tappersche yn Kimswert. Dat sil wol kasteleinske wêze.


Dit is al sa'n bijsûnder berop: weesmoeder

Geen opmerkingen: