zondag 22 maart 2020

150 sentimeters1,5 meter
150 sentimeter
dat is de meast hearde lingtemaat op dit stuit

Wij meie elkoar wol moetsje
op strjitte en yn winkels (leaver net)
mar wij moatte op ôfstân bliuwe.

Dat falt noch net ta
at je sa om je hinne sjogge.
Ik doch myn bêst,
en moat konstateare
dat it bij sommigen minsken
hiel goed slagget......
dêr bliuw ik oars ek bij út de buert

150 sentimeter
dat docht mij foaral tinken oan "de sentimeter"
sa't er faak gewoan neamd wurdt.

"Pak efkes de sentimeter der bij"
klinkt mij fertrouder yn de earen
as "pak it mjitlint út de naaidoaze".

Net tafallich fansels
is de "echte sentimeter" 150 sentimeters lang
Geen opmerkingen: