donderdag 19 maart 2020

45 stikjes


Der is in "run" op puzzels haw ik begrepen.
Puzzels fan 1000, 2000 of sels 5000 stikjes.
It is it fermaak om de tiid troch te kommen,
no't binnenbliuwe it beste is.

Ik ha gjin sin
om de hiele dei
tusken al dy stikjes op tafel te wêzen.
Ik bin net sa'n lispuzzelman.

Op ynternet kaam ik dizze tsjin
45 stikjes
en der komt in doarp of stêd út.
Dat fyn ik dan krekt wol nijsgjirrich

De tiid wurdt bijholden
en nei 17 minút 21 sekonden
haw ik 90 % klear.
Doe hie ik it ek wat better yn de gaten,
hoe't it wurke.
19 minuten is it wurden
en moarn doch ik wer ien
Binnen it kertier skat ik yn
en dat is lang genôch foar immen
dy't neat mei puzzels hat
Geen opmerkingen: