maandag 23 maart 2020

Fryske hannen

Troch Koroana
binne myn fingers wat mear dwaande foar Fryske hannen.

Alle dagen sa'n 20 akten fan ferstjerren
ynfiere yn de database

Wat is de stân fan saken?Hokker gemeente doch ik?

Hennaarderadiel is klear
ik bin no dwaande yn BoalsertWannear doch ik dit?

De statistyk jout oan dat ek meast moarns oan de slach bin


Binne der ek bijsûndere beroppen yn Boalsert?

 Ik bin wer twa spesjale beroppen tsjinkaam:
1. Tabakzakplakkersknecht (in moaie tongbrekker)
2. Commissaris van het Leeuwarder trekveer

Geen opmerkingen: