zondag 1 maart 2020

Wat is dat fan ding pake.......?Sneon op Hinnaard
in kursus einekoer meitsje...
In ferslachje:

It begjint mei in toutsje en it eindiget mei in toutsje. 
Dêr tusken yn is it hurd wurkjen om in einekoer yn elkoar te flechtsjen. 
Wij krije de kâns om ûnder de ynspirearjende lieding fan Sjouke de Groot en Sjoerd Stenekes de keunst ûnder de knibbels te krijen.
Want in keunst dat is it. 
Dêr komt dizze groep fan 13 mannen en frouen wol efter.
De keunst is om yn in ûntspannen hâlding in goed boskje reid te pakken en dat mei de nulle en wat gedraai te ferbinen mei oare boskjen reid. 
De keunst om dat mei in stevige greep te dwaan en der foar te soargjen dat it úteinlik op in koer begjint te lykjen, dy't strak eaget en dy't in goed ûnderkommen wurde sil foar in ein. 
Sjouke en Sjoerd hawwe it drok mar kleie net. 
Sij moatte hjir en dêr in hantaast helpe en moatte bij mij de earste "stek" oanlizze, tuskentroch in "ferstevigings" slachje dwaan en oan de ein sette se de puntsjes noch efkes op de i.
In einekoer bouwe dat dogge je net samar efkes. 
Opperste konsintraasje en dat mear as 4 oeren lang.
 Wij kinne der net bij wei, oars komt it net klear en reitsje wij “ út de slach” en it is mar goed dat Eddy en Pep de hannen frij hawwe om ús sa no en dan te foarsjen fan in stikje, in bakje, in hapke en in snapke.
It is in keunst dat einekoermeitsjen en net sûnder grutskens steane wij tsjin seizen tsjin de skuorredoar oan, foar de foto mei ús kreaasje. 
Lytse, 
grutte, 
yn model, 
út model 
it makket allegear neat út. 
It is in learsume en gesellige middei wêryn it respekt foar de twa betûfte einekoermakkers ta ûngekende hichte stegen is.
Doe't ús pakesizzer de oare dei lâns kaam en myn produkt yn de garaazje stean seach wie syn fraach "wat is dat fan ding pake......? 
Doe wist ik it seker. 
Ik kin better in stikje skriuwe.

sa moat de einekoer wurde

der moat in klomp trochkinneGeen opmerkingen: