woensdag 25 maart 2020

Boek Peenstra


Dizze oankundiging fan in nij boek
kaam ik tsjin yn Plus.
Plus dat is in blêd foar 55 plussers
oer fit wurde
oer kwaaltsjes
oer sykten
oer beweging
oer minsklik lok
oer minsklik lijen
en mei in hiel soad adfertinsjes
oer cruiskippen, earapparaten en trepliften

Mei oare wurden
krekt in blêd foar mij.

Peenstra dus
ferline jier ferstoarn
wenne op de pleats wêr't no Rienstra
mei syn fokkerij sit.

Peenstra, ik siet in lyts skofke mei him
yn it Dielshûs bestjoer

de man wie sa handich ......


Geen opmerkingen: