woensdag 11 maart 2020

Katten


Earst hiene de aaisikers it dien
doe de boeren,
doe de foksen, en de wolven
en no krije wij as kattebesitters de skuld
dat er net genôch jonge fûgels binne

Jim sjogge it al foar jim seker
dat ik yn oerlis moat mei ús twa katten.
De iene 18 jier âld, de oare mei bloed út de wâlden.

Dat ik tsjin harren sizze moat,
wij smite jim der jûns net mear út,
jim moatte binne bliuwe.

Stop, it is dien mei dat fûgeltsje pakken;
it moat út wêze  mei al dy mûskes dy't jim de kop stikken bite
en dy't jim moarns bij ús foar de doar dellizze.

Ik sil it protest fan ús katten negeare moatte,
it protest dat wij it altyd goed fûnen dat se
mei libben ark thús kamen
omdat it no ien kear yn katten sit om te jaaien op soks
dat wij fine dat de natoer syn gong gean moat
en dat er dochs tefolle mûzen binne

Nee, BFVW
ús katten gean nachts nei bûten
en se meie mei fan alles thús komme.

Ik haw wol tsjin harren sein
dat wannear de gelegenheid him foar docht
dat se kieze kinne tusken in fûgeltsje pakke of in mûs
dat se dan foar de mûs kieze moatte


Geen opmerkingen: