woensdag 4 december 2019

Mienskip


At je as Wommelser op facebook sitte
mei alle privacy gefaren dy't dat meibringt,
dan is it in logyske stap
om ek "lid" te wêzen fan Mienskip Wommels.

Oant no ta levert it mij neat op.
Der binne trije ûnderwerpen,
dy't de boppetoan fiere
en lit dat no krekt dingen wêze,
dy't mij net oangean.

It giet it meast oer katten
dy't fermist wurde
en hast altiten wol wer werom komme.
Ek ús kat lit him soms dagen net sjen
en sit dan sûnder skuldgefoel samar wer foar de doar.
Wij belûke de mienskip dêr mar net bij.

It giet ek in soad oer folders
en de Boalserter krante.
Dy wurde regelmjittich net besoarge
en elkenien wit wol werom.
Foar in pear euro oeren pakketten folders rûnbringe
is net iets wat je lang folhâlde.
In strjitsje oerslaan is in oantreklike opsje.
It gemis oan folders yn de bus
is in populêr ûnderwerp
bij de mienskip fan Wommels

It hûntsje fan Okkema fan Easterein
is ek sa'n dinkje om it oer te hawwen.
Yn syn algemienheid
is der net folle begryp bij Wommelsers
dat ek gjin hûn mear yn Easterein wenje wol.
Alle dagen pakt hij de  âld dyk
en letter op de middei rint hij werom,
Yn dy tuskentiid is der in melding dien
op ús aller mienskipside
en wurdt it hûntsje wer karakterisearre
as in gemien kring of as in leaf hûntsje.
Dêr is de mienskip yn Wommels it net oer iens.
Dat dy net samar los omrinne mei,
dêr binne wij it allegear wol oer iens.Geen opmerkingen: