zaterdag 30 november 2019

7 deugden


Bij de keunst let ik net allinne hoe't it der útsjocht
mar foaral hoe't it hjit.
Ferbaas mij hiel faak oer de titel.

Bij dizze keunstner wie it oarsom.
De titels wiene dúdlik,
de 7 deugden,

Ik haw foto's makke
om der thús noch efkes rêstich oer nei te tinken
en te ûntdekken
at ik oansluting fyn
bij wat ik sjoch en wat ik lês as titel.

Ik fyn dit slagge tige slagge keunstmoed

gematigdheid

wijsheid

geloof

hoop

liefdadigheid

rechtvaardigheid

Geen opmerkingen: