zaterdag 21 december 2019

Yetris


Yetris, it seit hast nimmen wat, 
mar it is de muzykgroep
dy't Roel Slofstra begeliede
mei it ferhaal oer Eije Wykstra.

Dat wie in tryst ferhaal
wat wol in moaie cd oplevere yn 1980.

Roel wie doe 40
en is no 80 wurden.
9 konserten stiene der op it program
fan dizze reunytoer.

Tongersdei wiene wij bij it lêste optreden
yn de Gysbert Japiksseal yn Tresoar.

Roel Slofstra
noch altiten prachtich bij stim
song tal fan lieten mei moaie teksten
fan Reinder van der Leest, fan Tiny Mulder en fan Meindert Bijlsma

Moaie muzyk dêrbij fan Geppie Haarsma, Alco Hoogcarspel en Hans Kerkhoven.
In moai jûn, wêr't de tillefoan fansels útmoasten
en wêr't foto's meitsje net tastien wie.Geen opmerkingen: