dinsdag 10 december 2019

Hidde


Ik pak de foto der mar wer bij,
de foto fan 1960-1961
ik bin 6 jier, sit yn klas 1,
Hidde is 7 en sit yn klas 2

De skoalfoto is 60 jier lyn nommen
bij de herfoarme skoalle yn Wommels.

Al wer is ien ús ûntfallen:
Hidde Frankena,
noch mar 66 jier âld,
de safolste op de foto dy't net âld wurden is.

Hidde stiet op de foto op de twadde rige
as twadde jonge fanôf lofts.

De earste jierren wenje wij beide op de Hofkamp,

Hidde is net in sporter lykas ik.
Der stjit mij net folle fan bij 
dat Hidde mei docht oan it fuotbaljen op de Terp
of it keatsen op it keatslân.

In saak thús, dan is der altyd wol wat te dwaan.
Boppedat is Hidde in fûgeltsjeman
en dêr haw ik wat minder mei.

Yn ús earste útgeansjierren
is Hidde wol fan de partij.
Ik ek......
Nei de Koornbeurs, nei it Park of nei
de Hobo String band yn Warkum
dat stiet mij noch wol bij.
Hij mocht soms it blauwe buske
mei de dûbele kabine brûke

Op fakânsje nei Skylge 
dat stiet mij ek noch bij
want dat is op in ferkeard momint
foar Hidde
Hij hat Woltsje krekt dêrfoar moete
en syn ferlangen nei har is grutter as
de sin om wille te meitsjen yn dancing Dellewal of bar Wyb

De measten fan ús ploechje trouwe
en de earste jierren bliuwe wij goed kontakt hâlden.
Wij klaverjasse en boeredridge in hiel soad
en sa no dan hawwe wij in sportyf útsje.
Wij bamintonne of wij fytste

Alvestêdentochten yn Fryslân
en 11 heuvelentochten yn Epe

De bern wurde grutter
it wurk drokker 
en ús kontakt ferwettert,
sa't dat soms giet

Wij binne  doarpsgenoaten
dy't elkoar groetsje,
sa't doarpsgenoaten dat dogge.

Ik sjoch Hidde net folle,
wij hawwe ferskillende ynteresses 

Fia it tsjerkekrantsje bliuw ik op de hichte
fan Hidde syn striid tsjin allegear krupsjes
dy't syn libben yn de macht hawwe

It ienige kontakt wat er noch is
is fia Facebook.
Tsja, wij geane beide mei de tiid mei.

Rêst sêft Hidde
en sterkte foar Woltsje en de bernGeen opmerkingen: