vrijdag 13 december 2019

Brecht


Foar de 5de kear
binne wij pake en beppe wurden.
Ek no wer bijsûnder
dat dit lyts famke it libbensljocht sjocht.
Sûn en wol.

Moai om sa'n famke op de earm te hawwen 
en der gewoan wat nei te sjen.
Nei dy eachjes 
dy moaie blaue eachjes
dy't muoite hawwe
iepen te bliuwen.
Der wat mei te praten
al komt it mar út ien mûle.


1 opmerking:

Unknown zei

Lokwinske om grutsk op te wêzen