woensdag 25 december 2019

Freulepartij 1977Samar ynienen dûkt der wol in aardige foto op.
In foto fan de Freulepartij 1977.
Ik wie krekt 23
en stie in oantal jierren bij de yngong.
Dat wie ornaris it plak fan Harm Tamminga 
en soan Riemer letter 
mar no hingje wij op of tsjin de hikke oan

Eeltsje Bootsma bringt ús in bakje
en in stikje brúne koeke.

Dit wie de ienige yngong
tsjinoer bakker Posthuma
en fan it keatsen seagen wij neat.

Geen opmerkingen: