vrijdag 6 december 2019

Frank Blueka

It wie sneontejûn drok yn de stêd Ljouwert.
Ek ik wie dêr.
Net foar it Luna ljocht spektakel
mar foar in optreden fan Frank Blueka.

Ik nim it nimmen kwea-ôf
dat dy namme jim neat seit,
mar it is wol spitich dat ik dêr hast allinne siet
yn teater de Bres..

Frank Blueka libbet letterlik en figuerlik fan de muzyk.
hij komt mei in ferskaat oan ynstruminten
en hat ek yn dizze foarstelling in tema.

"Einstein was a Rolling Stone",
en dat makke mij nijsgjirrich.
Syn eardere programma
Neil Young meets Tom Waitz
fûn ik ek nijsgjirrich en boeiend.

Frank song ek dizze jûn wer prachtige selsmakke lieten
mar foaral ek Stones ferskes.
Dan wer op piano,  de syntersizer,
de akoestyske of de elektyske gitaar.
Moai spile en moai songen.
Ik haw genoaten fan de mzuyk.

Einstein is te yngewikkeld
om dêr  in konkreet ferhaal fan te meitsjen.
It slagge Farnk ek net hielendal.

De bylden op de eftergrûn en de muzyk soargen der wol foar
dat ik in jûn hie om oer nei te tinken.

Net folle publyk
wachtsje op de bus
dat soarge der foar dat ik nei ôfrin
noch in moai petear hie mei Frank,
dy't fan earder út yn it Hearrenfean komt.

Ik bin wol in bytsje fan fan dizze muzikant en aardige jonge.

Noch wat sitaten fan Einstein:
Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal.
Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.
Het mooiste wat we kunnen meemaken, is het raadselachtige. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort.

Geen opmerkingen: