dinsdag 17 december 2019

Smoke

Smoke
dat is net mear iets fan dizze tiid.

Dit wykein foelen mij twa dingen op
oer it smoken.
Ik wie yn Balk bij de wedstriid
Balk - Leeuwarder Zwaluwen
en foardat it begong
en neidat de opstellingen omropt wiene,
kaam de meidieling "dat smoke op en om it fjild hinne net tastien is "
Smoke efter de tribune mei wol
mar dat wie sneon  it meast wynerige hoekje fan it sportpark
ik tink net dat dêr folle smokers stien ha.

Net smoke , it goeie foarbyld jaan as sportklup, ik fyn it prima.

It ferkearde foarbyld joech de LC
mei de krante fan sneon,
troch bij it ynterfjoe mei Hans Wiegel
in foto te pleatsen dy't "blau" wie fan de reek.
Ik fertink Wiegel derfan dat hij sein hat
dat dy foto pleatst wurde moast en gjin oaren.

It min foarbyld fan Wiegel en de LC.

Image result for niet roken

Hjir hie oars de foto fan Wiegel stien,

mar dat liket mij iets te folle ear 
foar dat sigaremantsje

Geen opmerkingen: