maandag 9 december 2019

it NoardIt Noard yn Wommels
dat moat wol in pine-yn-'e holle dossier wêze
foar in gemeente.
Ek dizze wike wer swier materieel
om de safolste feroaring oan te bringen

Der sille dochs net
noch mear,
noch grouere betonblokken pleatst wurde
tocht ik efkes doe't ik lâns fytste

It Noard dat in diel fan syn funksje ferlern hat
dy't it hie
doe't ik wat jonger wie.

Je kamen dêr bijelkoar
en dat wie net allinne
om nei de grienteboer of de bakker
en ek net om oan te stekken yn de kroech
of ien oan te stekken bij "sigarenmagazijn van der Velde"

Nee, yn it Noard begong eltse reis.
Keatse, fuotbalje, folleybalje yn in oar doarp,
hjir praten wij ôf.

Ek foar in jûntsje út, begong it dêr
mei eventueel in foardrankje yn it kafee.

Mei de bus fuort, dy stopten allegear yn it Noard,
sels de line tsjinst fan de LAB

As jong mantsje sieten wij dêr
de nûmerbuorden te notearjen,
want dêr kaam  de auto's fan trije kanten.

Letter kamen der mear auto's
en it Noard sa't it wie
koe it net mear oan,
seine wierskynlik ferkearskundigen en amtners.
It moast oars, it moat better, it moat feiliger.

Rânen, pealtsjes, peallen, betonstientsjes,
en al in skoft dy betonblokken
it jout it Noard in freeslik karakter.
Mar it kin net oars, sa't it skynt
It grutte en swiere (trekker) ferkear
nimt graach in stikje stoepe mei.
Se merke der neat fan  yn harren hege kabine
dat se in betonblok heal út de grûn ride.

No is it wer oanpakt, ik bin benijd......

Hjir en dêr in foto weijatten (Tresoar, facebook) om sjen te litten
hoe't it west hat yn in tiid dat der folle minder autoferkear wie.

1903Geen opmerkingen: