zondag 24 mei 2015

Rock yn de tinte
"Hûnekop en ACDC tribute"stiene op it affysje
ik gean foar de twadde en krige de oare der kado bij.
De twadde spile as earste
21.45 oere los
dat is wol betiid foar de tintefeestgongers
dy komme leaver wat letter
en geane ek wat letter nei hús.
Doe't se der allegear hast wiene om 23.30
koene se noch krekt it lêste nûmer heare
fan High Voltage
in ACDC tributeband üt Belgie

Wat hiene se graach in feessie boue wollen,
dy Belgen
mei harren muzyk,
mei harren sjow op it podium
mei harren akt yn de seal
mar dat slagge net echt
oan de muzyk lei it net,
mar de measten fan dit  publyk kamen foar wat oars
foar de Hûnekop
en sij hiene High Voltage der wat bij

Ik mocht High Voltage wol lije,
om it yn snútboek termen út te drukken
goed gitaarwurk en dat is it heale wurk bij ACDC

en Hûnekop?
fan te foaren skatte ik yn fan trije,
dat ik  it maksimaal trije nûmers úthâlde koe
op basis fan eardere erfaringen,
en dat kloppe

wylst de lêsten noch kamen
socht ik de fyts wer op
en gie nei hûs
mei gelokkich de ACDC klanken noch yn de holle

sa wie it in moaie jûn

Geen opmerkingen: