zondag 17 mei 2015

Gegrutlike "Ik vertrek"

Sit ik samar nei "Ik vertrek" te sjen,
net myn favorite programma's
in werhelling begryp ik no
út 2013

twa Friezen, dizze kear
it makket it allegear noch dramatysker
en begrutliker

in optymistyske jongeman, kinne je wol sizze
en syn frou dy't it allegear foar him
en foar har heit dien hat
liket it wol

want dy heit dêr begjint it mei
dy woe de rommel kwyt dêr yn Portugal
en wol werom nei Nederlân
en dy rommel ferkeapje dat slagget net
útsein oan famylje
oan je dochter dy't it allegear foar har heit docht
sadat dy werom kin nei Nederlân.

Mei ferbjustering haw ik sjoen,
dat je dit dogge,
dat je dit filmje litte,
dat je posityf bliuwe.

It is no 2015
ik bin no foaral benijd
benijd at se der noch sitte

en at dat sa is
soe ik alle Friezen oproppe wolle
at jim nei Portugal wolle foar it moaie waar
mei jim kamper of karafan
gean nei dizze kamping
dizze minsken fertsjinje it
nei al harren ûnnoazelheid.
nei har heiteleafde
nei al dy fernederingen op twitter
mar faoral nei al harren ynset en trochsetten

De útstjoering is hjir te sjen


Geen opmerkingen: