donderdag 14 mei 2015

16 doarpentocht


Sa seach it rûntsje der út hjoed
it fytsruntsje
fan de 16 doarpentocht fanút de Jouwer
770 minsken skeaunen harren yn
dat levere foar KIKA 4400 euro op

in moaie ôfwikseljende tocht
lâns it marren gebiet
tusken de Jouwer en Earnewâld
troch de bosken bij Ketlik en Oranjewâld

It wie sûnt 1998 dat ik foar it earst wer in organisearre tocht die
foar twa goeie doelen
Kika en foaral foar Jellie
want dy woe noch graach in dikke hûnderter yn de fuotten ha
foardat sij de 11 stêdentocht wer fytsen giet.

Mei 118 kilometer op de teller,
en ferbrûk fan 4456 kalorien
is dat reedlik slagge

en de 16 doarpen?

de Jouwer
Broek
Goingarijp
Terherne
Akkrum
Grou
Warten
Aldegea Sm
de Pein
Drachten
de Wylgen
de Veenhoop
Nijbeets
Terwispel
Gerdyk
Bontebok
Ketlik
Oranjewâld
Hearrenfean
Rottum
Rohel
Ouwsterhaule
Haskerhoarne

dat wiene der dus 23

stimpelpost 1 op de Feanhoop

stimpelpost 2 yn Oranjewâld


Geen opmerkingen: