dinsdag 19 mei 2015

Pensjoen

Ik haw twa lofterhannen
dat is gjin drama
dêr is best mei te libjen
dat is gewoan in feit

myn ynsicht yn boue, ferboue, klusse ensf.
is nul komma nul
ik sjoch mei grutte ferwûndering nei minsken
dy't dat wol hawwe

sa as no bij ús thús
de elektrisien
de behanger
de stukadoor
de keukenbouwer
en aanst wierskynlik ek de flierlizzer

en toch haw ik yn de bou wurke,
sûnder sukses fyn ik sels
it wie myn minste baantsje ea,
dat kaam net fan de baas
dat kaam troch mij sels
ferlegen om jild, ferlegen om in baantsje,
gewoan, ik kaam er de tiid mei troch
fertsjinne wat
en koe úteinlik bewize dat dit neat foar mij wie

oan dy perioade
waard ik dizze wike wer herinnere
ik krige in brief fan BPF Bouw
"afkoop pensioen"stie der op

in brutopensjoen opboud fan 29,53
per jier
dat moat west hawwe oer de periode fan
1 oktober 1976 oan 1 desimber 1976

Ofkeap dus,
dat hawwe se leaver as alle jierren
in lullige 18 euro netto per jier útbetelje
of te wol 1,50 per moanne

Dat liket mij in goed idee BPF
want at ik oer in pear jier sis
"dat ik ek pensjoen ha út de bou"
leaut dochs net in minsk dat

Geen opmerkingen: