donderdag 21 mei 2015

Fûgeltsje

Sneintemiddei
lis ik yn de tún,
it is net waarm mar it kin krekt
Langs de Lijn op de radio
en in boek yn 'e hân,
lêze is it doel

mar ik wurdt oflieden
troch fûgeltsjes,
se fleane mar hin en wer
fan beam,
nei dak,
nei pot nútsjesmoar
senuweftich sjogge se om harren hinne
en dêr gean se wer

twa minuten letter binne se der al wer.
twa fan dy gielen en in stik as wat moskjes
juster wiene it noch trije giele

mar oan de foarmen en de kleuren te sjen
hat poes it net langer oansjen kind
en lei der fannemoarn wat oerbliuwsels fan
 wat wol op in giel fûgeltsje liket.

ik fyn it begrutlik
mar it is de natoer
sille guon wol wer sizze


Geen opmerkingen: