zondag 10 mei 2015

Earrebarren

Wij wiene yn de Betuwe
op in kamping bij Zennewijnen
it logo fan dy kamping
wie in earrebarre
want dy wiene prominent oanwêzich
twa stiks 
heech boppe de tinten en karafans út
sieten of stiene se
sa no en dan klepperen se efkes
mei de snavels
en fleach der ien fuort

in prachtich taferiel
sa flakbij
de hiel dei

Fansels wie dit gjin tafal
mei Jellie 
dy't de Kraamvogel krekt ferlitten hat


Geen opmerkingen: