zaterdag 9 mei 2015

Pontsjes 2015

Wisten jim dat er yn Fryslân 37 pontsjes binne?
Dat dêrfan 27 fyts-foet pontsjes binne?

Wisten jim al dat ik dit jier besykje sil gebrûk te meitsjen fan alle 27?

Jim kinne alles oere pontsjes neisjen op dizze side.
Per provinsje steane se oanjûn.

Dizze wike yn it lân fan Maas, Waal en Nederrijn hawwe wij gebrûk makke fan 4.


Amerongen - Eck en Wiel

Lith - Alphen

Tiel - WamelBern en Herpt
Geen opmerkingen: