vrijdag 8 mei 2015

In boek dat je meisleept

In boek per wike
dat haw ik mij foarnommen foar 2015
ik bin al wat efter
ien boek sa ûngefear

en dan komme je út de byb mei in pil
in dikke pil fan 632 siden
dom fansels
reitsje ik noch mear efter.

mar

wat in ferhaal
oer de leafde
oer haat
oer moard
oer bedroch
oer it gewisse

oer in skriuwer
en noch in skriuwer
oer in útjouwer

wat in boek......

neffens it omslach
"een literaire sensatie uit Frankrijk,
een briljante pageturner
een internationale bestseller"

ik bin it der mei iens,
hielendal

ik haw it út
yn ien wike tiid
ik wie net te stopjen.....

Geen opmerkingen: