dinsdag 12 mei 2015

KrommesylDe Krommesyl
sa tusken Wommels en Burchwert
oan de Boalserterfeart
 in soarte mei fytsers en rinners krúspunt
.....rinners boerd
.....paddestoel
.....knooppunten boerd
.....literair gedichten boerd

de âlde kromme
de nije kromme


Geen opmerkingen: