zaterdag 26 april 2014

Fytse op keningsdei

Wommels-Aldegea-Wommels
 26 april. It wie hjoed keningsdei. Dat joech in ûngemaklik gefoel.
Krekt of wie ik der noch net oan ta. Oars op 30 april en no samar wat earder.
Sûnder rommelmerk yn Wommels wêr't ik oars ek gau útsjoen wie.
Gjin keatser en dan hâldt it sa'n dei yn greidhoeke net oer.
Dus fytse....

De wyn súd, dus earst nei it suden hjoed.
Der foelen mij hjoed wer in oantal saken op, dy't mij al earder opfoelen

1. It fytspaad tusken Greonterp en Aldegea is sletten tusken 1 septimber en 1 april.
Dat skynt te meitsjen te hawwen  mei Europeeske fûgelnoarmen wetjouwing.
It paad mocht der leau ik earst net komme, mar at dit boerd pleatst waard wol.
It stiet der fanwege Brussel  en der wurdt net handhavene.
Healwizerij dus.


Bij kafataria yn Aldegea

2. Ik bin net lid fan de ANWB Wegenwacht en freegje mij ôf at de help dan ek foar mij bestimd is at ik troch Aldegea fyts en ik soe help nedich ha.

3. Wat binne der in oantal moaie fytspaden yn Fryslân, sa as Aldegea- Nijesyl

4. Wat binne der in onatal ferrassende fytspaden yn Fryslân lykas it paad oan de dyk fan Parregea nei  Hieslum en dan rjochting Blauhús. Wat in rêst........

Geen opmerkingen: