donderdag 17 april 2014

Skoalle Lyndensteyn


Ik wurkje ien dei yn de wike op Skoalle Lyndensetyn yn Beetstersweach. Ik fyn dat hiel bijsûnder. Net omdat it Frysk dêr lykweardich is oan it Nederlâns, mar omdat ik dêr tusken de bern mei harren beheiningen sjoch wêrom at ik wurkje en foar wa't ik wurkje. En mear noch dat ik alle dagen bliid wêze moat dat ik sûn bin.


Bysûnder ik dêr net raar opsjoch at der immen op de fyts  lâns komt om wat te freegje of te sizzen. Want der wurdt dêr omraak fytst yn de brede gongen.

Geen opmerkingen: