zondag 13 april 2014

Alle feroaringen binne gjin ferbetteringen

It is wat mei de kranten.
It is wat mei de LC.
It giet no wol hiel hurd.
Efterút
Foar ús.
Earst fan jûnskrante nei moarnskrante.
Dat levere ús neat op.
Moarns meie de buorlju de krante earst lêze.
Dat wie altyd al sa.
Wij krije de krant no oan it begjin fan é jûn.
Krekt lykas oars.
Dat hoecht ek net earder.
Oerdei binne wij oan it wurk.
Jûns lês ik dus nijs fan 24 oeren lyn.
Ald nijs dus.
No wit ik dat de krante der net mear foar it nijs hoecht te wêzen.
Want dat lêze wij wol op ynternet of twitter.
Nijs is der foar de eftergrûnynformaasje, de ferdjipping.
Sa'n sneon en snein bijlage bijgelyks.
Dêr koene je je noch wolris fernuverje oer in goed ferhaal
in goeie reportaazje
in goeie kollum fan bijgelyks Wim Beekman en oaren
De LC bliuwt fernijen, seit men
de LC bliuwt sykjen, sa docht bliken
Wat men no mei de sneon en snein bijlage foar eagen hat wit ik net
ik hie him yn 4 minuten út.
gek wurd ik der fan,
in krante dy't de opmaak "hillich" ferklearret,
mear foto's as wurden pleatst
fierstente drok om te lêzen,
dit is gjin ferdjipping,
in bijlage fan neat dus,
en dat kaam echt net fan de nietsjes dy't misten
Geen opmerkingen: