vrijdag 25 april 2014

2 pûn lichter en 4 pontsjes rikerFreed 26-4.
Eastenwyn, dus nei it easten.
Fia Easterein, Itens, Rien en Boazum nei it


bysûnder moaie Swettepaad.
De Swette oer nei Reduzum.
Fia Eagum nei Wergea en Warten en dêr lei

it earste doel yn it wetter: It oerstek boatsje fan Warten nei fytspaad Earnewâldtradysje op dit boatsje is dat je in euro betelje en in dropke krije.

wij lieten it grutte skip op it Pr Margiet kanaal mar efkes foar geanWij sizze ta dat wij dit jier it skûtsje museum yn Earnewâld ek noch in kear besykje

Bij de Headollen kinne je mar útsykje hokker boat je nimme wolle

Wij wiene net ûngelokkich, want at dy skelpen op it paad lein wurde  is it lisfytsgenot fuort, dat fernamen wij bij Earnewâld yn de buert.

It pontsje bij Sitebuorren, mei in lestich paadsje wol te berikken

De grutste pont hjoed fart oer it Pr Margriet kanaal bij Grou

Ek dêr wiene  wij de ienige gasten

It lytste pontsje brocht ús yn hertsje Grou

dêr kinne in stik as 4 fytsen op

In tige gastfrije en freonlike oersetter op in gastfrije boat

Fia Jirnsum, Raard, Pppenwier, Tersoal, Sibrandabuorren, Gau, Goiingea, Skearnegoutum, Reahús en Easterein werom.
Moaie tocht fan goed 75 kilometer mei bij thúskomst de sinne yn de kop.Geen opmerkingen: