woensdag 23 april 2014

Fan Wieuwens nei Weakens

Hinnaard om is altyd in moai rûntsje fyn ik. It is selden dat ik ôfslaan nei Easterlittens. Dat waard dus tiid. 


Fan Hinnaard nei Littens komme je bij Skrins lâns. 
.

 It waard ek tiid om de fûgelhutte fan Skrins ris te beklimmen
 En te sjen nei al dy fûgels, dy't dêr nêst hâlde.


en dan binne je op iens yn Wieuwens

 Yn Littens wachtsje foar de earste boat fan it peaskwykein

At Wieuwens net in moaie namme is, dan is Weakens it yn alle gefallen wol

Geen opmerkingen: