vrijdag 17 mei 2013

Scrum

Earne op de dyk fan Easterein nei de Kliuw stie ferline wike in boerd yn it lân mei de heuglike meidieling dat op 18 maaie Scrum dêr spilet. Scrum? Scrum? Ja seker Scrum. De band mei de Powerfolk sa't se sels neame.
Sij spylje eigen nûmers, mar foaral ek nûmers fan Dropkick Murphys, Flogging Molly en the Dubliners.
In stevich mar foaral ek fleurich stikje muzyk wit ik út eigen erfaring. Ierske woartelmuzyk.


Doe't ik fannemoarn rjochting Easterein fytste seach it wiet tintedoek yn de fierte al de horizon op fleurjen tusken al dat griene gers. Tichtbij seach ik de jongerein dy't drok dwaande wiene om it stik lân "Scrumproof" te meitsjen.  De waarden platen dellein, de kij mochten in hoekje fierderop gers frette,  in yntreetintsje waard pleatst en de boerden mei P (fan Parkearen of fan Petra)  leine al klear. Grutte kâns dat der moarntejûn ek in trekker klear stiet at it al te wiet is foar de auto's om fuort te kommen. Moai dat ik der op de fyts hinne kin. Wat in moaie smûke tinte, hiel wat oars as dy manmachtich grutte dingen yn Hylaard en Gau en Boazum. At dizze fol is en dat sil seker barre, dan wurdt it ien grut feest.
Oh ja. NNB spilet yn it foarprogramma en dy haw ik al ris op Aaipop sjoen en foldienen mij skoan.
Geen opmerkingen: