donderdag 9 mei 2013

Robot

Hoe sjocht de takomst derút? Wat kinne wij noch allegear ferwachtsje oan ûntwikkelingen?
Ik soe it net witte. Fêst stiet dat it nea ophâlde sil.
Alle dagen falle je fan de iene yn de oare ferbazing wat der no wer betocht is.
Safolle dingen dy't ús it libben sa maklik meitsje moatte. 
Of oangenaam.
Of loai.
Nim no dy robot dy't foar ús túchslobje kin wylst wij mei de fuotten op de bank dat ding alle romte jouwe.
Nim no de automatyske gersmeaner. Alle dagen sjoch ik tusken Turns en Ysbrechtum sa'n ding oan de slach op in kampke lân fan 80 bij 80. Altyd koart gers en it ding meldt him bij it oplaadpunt at er hast leech is.

No sjoch ik yn Trouw in foto stean fan de robot dy't in aaike bakt en dêrnei de ôfwaskmasjine ek noch wol leech helje wol en myn bôletrompke klearmeitsje wol op dagen dat ik wurkje.


Geen opmerkingen: