vrijdag 10 mei 2013

Emoasje ...respekt

Ik kin mij net echt herinnerje dat ik ek op Himmelfeartsdei nei tsjerke moast. It is in healsnein, sa't it sa moai neamd wurdt en ik haw it fermoeden dat dy bij de famylje Hofstra net echt meitelden omsjen te litten dat je "bij de tsjerke hearden".
Himmelfeartsdei wie tradisjoniel ek it begjin fan it keatsseizoen yn Wommels: de earste ledenpartij.
Ik bin der dus wol wis fan dat ik faker op de list bij it keatsen stien ha as yn de tsjerkebank sitten ha op dizze healsnein.
Ik haw de keatswant letter net yn de wylgen hongen mar bin gewoan opholden. Sa't je it mei wol mear dingen hawwe, earst sit je der fol fan en dan nimt dat ôf. Dat it keatsen sa fier sakje soe yn myn ynteresse hie ik net betinken kinnen. Troch meardere oarsaken bin ik it hielendal kwyt.
Himmelsfeartsdagen ful ik al jierren hiel oars yn: nei in fuotbal at dat der is, te fytsen, thús omhingje of it lange wykein fuort.
Himmelfearstdei 2013 komt yn it boek mei in in programma fan Aris, want op útnoeging fan @SuperTeade (de Groot) haw ik nei de wedstryd Aris - Den Bosch west. Bij winst soe Aris troch gean nei de finale.
It waard in prachtige sneintemiddei. Mei de wyn yn de rêch op it lisfytske der hinne (25 km), yn in prachtige sfear de wedstryd folge, dy't ek noch wûn waard en mei in hurde wyn tsjin werom nei Wommels.
Op de side fan Aris stiet in prachtich ferslach en dêr kin ik allinne mar oan taheakje dat it moaie erfaring wie mei it deskundige "kommentaar" fan myn beide buormannen en dat ik genoaten ha fan de emoasje yn en bûten it fjild mar foaral it respekt foarelkoar.
No noch in "de beste fan 7" tsjin Leiden en at it wat útkomt bin ik wer in wedstriid bij.
Geen opmerkingen: