woensdag 22 mei 2013

Jelske

Wij hawwe freed wer efkes oppast op ús pake- en beppe sizzer Jelske. It is in aardichheid. 16 moannen âld en at se binnestapt rint se nei de kast foar har boartersguod, rint sij de keukenyn , wiist se nei de koekjetrommel, pakt se op de tafel har lêsboekje, plukt se sels gers foar de kafias en wit se krekt hoe't se de katten noch wat jaan moat. It is in genot om te sjen, hoe skerp sokke jonge bern binne en hoefolle je se leare kinne.

Geen opmerkingen: