dinsdag 5 januari 2021

Strava

Se witte alles fan mij.

Wat ik keapje, wat ik doch en wêr't ik bin.

Se wolle ek alles witte en dêrom betinke se moaie dingen

Nim no Strava, it sosjale netwurk foar fytsers en rinners.

Sûnt april 2020 doch ik dêr ek oan mei.

Foardat ik in tochtje fyts, 

set ik Strava oan op myn tillefoan.

At ik thús bin, haw ik binnen 2 sekonden  in prachtich oersicht

wêr't ik lâns fytste (dat wist noch wol)

hoe hurd (kin mij neat skele)

gemiddelde snelheid ( seit mij neat)

de kalorien (haw ik neat mei)

it gemiddelde fermogen (ik haw gjin idee)

en it hichteferskil (bin net in klimmer)

Nettsjinsteande al dy nutteleaze feiten

sit er foar mij dochs in útdaging yn:

De heatmap

Safolle mooglik kiliometers fytse op ferskillende diken.

Myn heatmap fan 2020 kinne jim hjir sjen.

Wat reader wat faker ik dêr fytst ha.

Totaal binne dit 9000 kilometer

meast yn Fryslân, mei in útstapke nei Hollân, Drinte

en Denemarken




Geen opmerkingen: