zaterdag 16 januari 2021

KoroanaKoroana, wij komme der mar net ôf.

Koroana , it is oeral en nearne.

Koroana is dat in "fier fan myn bêdsjo"?

De sosjale kontakten yn it doarp binne minimaal.

Sa no en dan prate je mei immen, mar dat is gâns minder as oars.

Sa no en dan wit ek immen te fertellen dat dy of dy koroana hat.

Immen yn Wommels,
yn Nij Stapert,
yn Tywerthiem,
oan de oare kant fan de brêge,
yn de eigen strjitte......

Mar hoefolle binne dat er krekt?

Hoe read kleuret Wommels?

In antwurd op dy fraach, dêr haw ik ferlet fan.

Ik haw wat fûn.

Op dizze side kin ik sjen hoe read Wommels is

en hoefolle minsken der per dei bijkomme mei koroana yn Wommels

Sjoch hjir


Geen opmerkingen: