zaterdag 23 januari 2021

Grienlân

Mads Peter Nordbo is in skriuwer dy't wennet op Grienlân.

Syn boeken gean dêr ek oer.

Ik lês syn boek  "De vrouw met het dodenmasker"

It is it twadde boek dat ik fan him lês.

De boeken binne wol aardich, 

mar de omjouwing wêr't it spilet boeit mij mear.

Ik haw it boek wol sa ûngefear útlêzen

mar haw folle mear tiid besteed oan 

Grienlân op ynternet .

Opsocht oer alles wat er beskreaun waard

oer doarpen,  oer it klimaat , oer libbensomstannnichheden, 

Byld bij Nuuk

en oer keunst.

Ek de relaasje mei de Denen, de strategyske posysje

foar Amearika en foar Sjina 

Ik fûn dat yn dit gefal nijsgjirriger as it boek,

dat fierstentefolle gie oer minsken, dy't dea binne

en trochlibje as geast dêr.

Dêr leau ik dus net yn

Dat it bijsûnder is dêr, bewiist dit filmke


Geen opmerkingen: