zaterdag 30 januari 2021

De earste stien

 Ik fyts troch Tsjom.

Dat doch ik wol faker en ik sjoch dan mei ûntslach nei de toer

en tink oan it ferhaal fan de lyntsjesnijers, 

sa't de bijnamme is foar it folk út Tsjom.

Ik kom dizze kear net fanôf Wommels of Frjentsjer,

mar fanút de rjochting Winsum/Wjelsryp.

Myn each falt op in earste stien, ynmitsele yn in gebou

tsjinoer de tsjerke

Ik stopje en meitsje in foto.

In jonkje fan 8 jier mei in hiel soad nammen
hat dizze earste stien lein fan de skoalleUnderweis nei hûs, tink ik oan Ulbo.

Wêrom hat hij dy earste stien lein

en hoe sit mei al dy nammen.

Thús efter de kompjoeter gean ik op syk.

Alle Friezen is myn helpmiddel.

Ulbo Jetze Heerma van Beyma (thoe Kingma)

is net samar in jonkje.

Hij is berne yn Warkum as soan fan Juliua Matthijs van Beyma. 

Dizze man wie frederjochter fan kanton Hylpen en wenne yn Warkum.

Dat thoe Kingma is der letter bij oanplakt

want yn 1849 is hij grietman en wennet hij yn Zweins.

Yn Zweins is in Kingmastate.

Dat 8 jierrige jonkje ferstjêrt yn 1876, 

56 jier âld, 

fan berop boargemaster yn Frjentsjer.


Geen opmerkingen: